Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BESTFLOW.PL

 

 §1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bestflow.pl.

2. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów u Sprzedającego.

6. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Konto – Usługa Elektroniczna, chroniona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, ustalonym przez Usługobiorcę, stanowiąc zbiór zsobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę i  dokonywanych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

8. Usługobiorca - Klient, korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.

9. Usługodawca – Sprzedawca prowadzący Sklep Internetowy.

10. Sprzedawca – BEST FLOW Joanna Barcikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 19 lok. 210, 01-793 Warszawa, NIP 754-275-77-43, REGON 383751933.

11. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Sklepu Internetowego.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Strony Umowy Sprzedaży – Sprzedający i Klient.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bestflow.pl prowadzony jest przez firmę BEST FLOW Joanna Barcikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 19 lok. 210, 01-793 Warszawa, NIP 754-275-77-43, REGON 383751933.

2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących konsumentami, jak i do Klientów nie będących konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

4. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedającego oraz realizacja Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sprzedający prowadzi wyłącznie obrót detaliczny Produktami.

7. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji Zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

8. Zamówione u Sprzedającego Produkty dostarczane są na zasadach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.

9. Za Zamówione u Sprzedającego towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w Sklepie Internetowym w zakładce „Formy płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

10. Koszty dostawy wskazane zostały w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa”.

11. Opisy i zdjęcia Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym.

12. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy dla wybranych towarów lub Zamówień o określonym poziomie wartości.

 

 § 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien dysponować:

 • urządzeniem (tj. komputer, laptop, inne urządzenie multimedialne) podłączonym do sieci Internet oraz umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej.
 • jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 33.0. i wyższej.
 • włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies
 • włączoną obsługę Java Script.

2. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać i dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

3. Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym to Formularz Zamówienia oraz Konto.

4. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia zaczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: krok 1: to wypełnienie Formularza Zamówienia, krok 2: to użycie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
 • dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 • w wypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

7. Korzystanie z usługi Konto możliwe jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia, wtedy Konto zostaje utworzone
z momentem złożenia Zamówienia.

8. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony. W każdej chwili i bez podania przyczyny Klient ma możliwość zażądać usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestflow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rydygiera 19/210, 01-793 Warszawa. Sprzedający usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Usługobiorcy.

9. Klient zobowiązany jest do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedającego;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient w celu złożenia Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny Formularz Zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego otrzymanego Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich wymaganych informacji, które zawarto w Formularzu Zamówienia.

3. Wybór opcji „Potwierdzam zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego Formularza Zamówienia podsumowania Zamówienia. Po wybraniu tej opcji Klient nie może zmienić zawartości Zamówienia lub połączyć go z innym Zamówieniem.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
a Sprzedawcą.

5. Klient, który składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione Produkty oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.

6. W przypadku braku zaksięgowania płatności za Produkty we wskazanym w ust. 5 powyżej terminie, Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

7. O terminie realizacji Zamówienia Sprzedający informuje Klienta podczas składania Zamówienia, w momencie wybierania przez Klienta opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części lub całości Zamówienia
w przypadkach, gdy elektroniczny formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych.

9. Jeżeli Sprzedający odmawia realizacji Zamówienia zgodnie z ust. 8 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować Zamówienia Klienta (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie i zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę Produktu wraz poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.

10. Klient informowany jest o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją Zamówienia, np. z powodu braku Produktu w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Zamówienia Klient podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu realizacji Zamówienia czy rezygnuje z zakupu ze zwrotem wpłaconej kwoty.

11. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedającym i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Klientowi faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne
z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

12. Sprzedający wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki Zamówienia.

13. Osoba fizyczna składając zamówienie oświadcza:

 • czy zawiera umowę jako konsument,
 • czy zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale zakup nie ma charakteru zawodowego, zgodnie z danymi o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej ujawnionymi w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • czy zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a zakup ma charakter zawodowy, zgodnie z danymi o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku klientów zagranicznych, warunki Zamówienia i dostawy będą prowadzone indywidualnie.

 

§ 5 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

1. Klient w elektronicznym Formularzu Zamówienia wybiera sposób płatności oraz dostawy z opcji udostępnionych przez Sprzedającego.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym przed dostawą towaru Klient powinien wysłać przelew na konto bankowe Sprzedającego wskazane w Sklepie Internetowym, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.

4. W przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym przed dostawą towaru Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji Zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto bankowe równowartości złożonego Zamówienia. Klient dokonujący przelewu
w polu Tytuł przelewu zobowiązany jest podać numer Zamówienia.

5. Zamówiony przez Klienta towar może być:

 • odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie Sprzedającego przy ul. Rydygiera 19 lok. 210 w Warszawie, w godz. 10:00-16:00 w dni robocze.
 • przesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • przesłany za pośrednictwem paczkomatu.

6. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa”, który Klient zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 2 powyżej. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego.

7. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić
w zależności od wybranego spedytora. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

8. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw zamieszczonym w Sklepie Internetowym.

9. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania oraz taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki,
a następnie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. Zaleca się, aby ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”.

10. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Klienta informacji w tym zakresie Sprzedający, według wyboru Klienta, ponownie wyśle Klientowi zamówione Produkty lub dokona Klientowi zwrotu wartości Zamówienia oraz kosztów dostawy.

11. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówionych Produktów, Sprzedający zwraca Klientowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktów.

12. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

§ 6 REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest do sprzedaży Klientowi Produktów nie wadliwych. W razie niezgodności Produktu z umową bądź w zakresie nieprawidłowości
w świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestflow.pl lub pisemnie na adres: BEST FLOW Joanna Barcikowska, ul. Rydygiera 19 lok. 210, 01-793 Warszawa.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Klient składający reklamację w opisie reklamacji powinien podać następujące informacje:

 • przedmiot reklamacji,
 • rodzaj wady,
 • daty wystąpienia wady,
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży,
 • dane kontaktowe składającego reklamację.

4. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

7. Klient nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeśli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest wówczas zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Reklamowane Produkty należy dostarczyć do Sprzedającego wraz z wypełnionym „Formularzem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokumenty zakupu Produktu tj. kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem lub kopia faktury VAT. Reklamowane Produkty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: BEST FLOW Joanna Barcikowska, ul. Rydygiera 19/210, 01-793 Warszawa. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedającego we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient może skorzystać
z pomocy rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Klient może skorzystać również z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu.

 

 § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Zamówienia odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: ul. Rydygiera 19/210, 01-793 Warszawa;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestflow.pl.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Zwrot Produktów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wysyłki Produktów.

5. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedającego, Sprzedający zwróci Klientowi będącego konsumentem całość otrzymanej od Klienta płatności.

6. Klient powinien odesłać zwracany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Klient przesyła Produkty wraz z kartą gwarancyjną (dla Produktów, dla których udzielono gwarancji) oraz wypełnionym formularzem „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiącym załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Przesyłki ze zwracanymi Produktami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: BEST FLOW Joanna Barcikowska, ul. Rydygiera 19/210, 01-793 Warszawa.

9. Sprzedający zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności o której mowa w ust. 9 powyżej, do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane Produkty lub dowodu jej odesłania.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

12. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącego konsumentem w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

15. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

16. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

17. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

18. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

19. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

20. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem.

21. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania tzw. plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

§ 9 KONTAKT

 Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@bestflow.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 661-945-198 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Adres do korespondencji to: BEST FLOW Joanna Barcikowska, ul. Rydygiera 19 lok. 210, 01-793 Warszawa.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tak jak: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl