Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO BESTFLOW.PL („Regulamin”) prowadzonego przez BEST FLOW Joanna Barcikowska („Sprzedający”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego Klient powinien zapoznać się
z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego bestflow.pl.

 

 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego bestflow.pl,
w tym Klientów i Użytkowników Konta, jest BEST FLOW Joanna Barcikowska z siedzibą przy
ul. Rydygiera 19/210, 01-793 Warszawa, NIP: 754-275-77-43; REGON 383751933 („Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 661-945-198 lub poprzez e-mail kontakt@bestflow.pl.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

1.3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie wyrażenia i słowa występujące w niniejszej  Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 1. Gromadzone Dane

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Klienta, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono Zamówienie.

2.2. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Klienta, wypełnianiu formularza Zamówienia oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 

 1. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji Konta Klienta na żądanie Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bestflow.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem
i realizacją umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem sklepu internetowego bestflow.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo może mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Klienta, danych dotyczących umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego bestflow.pl) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.5. Wyświetlania reklam spersonalizowanych w sklepie internetowym Sprzedającego, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między Produktami, na podstawie historii zakupów, Produktów znajdujących się w koszyku Klienta oraz historii przeglądanych Produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.6. Marketingu bezpośredniego własnych Produktów  lub usług Administratora.

3.7. Wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży i Sklepie Internetowym.

 

 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji i utworzenia Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. W przypadku udzielenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych w powyższych celach, Klient może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@bestflow.pl lub telefonicznie pod numerem.:
(+48) 661-945-198. Cofnięcie zgody przez Klienta pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich uzupełnienia, zmodyfikowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego bestflow.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarł Klient z Administratorem.

5.3. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające
z przepisów prawa.

 

 1. Zabezpieczenie Danych osobowych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

 1. Końcowe postanowienia

7.1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą ze sklepu internetowego Sprzedającego obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

 

 

Polityka Cookies

 

Niniejsza polityka cookies („Polityka Cookies”) stanowi integralną część REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO BESTFLOW.PL prowadzonego przez BEST FLOW Joanna Barcikowska („Sprzedający”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Cookies. Zgoda Klienta na wykorzystanie plików cookies jest dobrowolna i Klient może ją zmienić bądź wycofać w dowolnym momencie z poziomu strony wybierając opcję „Ustawienia plików cookies”. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób,  lub zrezygnować z używania strony www.bestflow.pl.

 

 1. Cookies i dane eksploatacyjne

1.1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane
w pamięci urządzenia Klienta wykorzystywane do przeglądania stron internetowych. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

1.2. Sklep internetowy www.bestflow.pl wykorzystuje trzy rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies sesyjne,
 2. pliki cookies stałe,
 3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych.

Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego Sprzedającego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych to pliki umieszczane przez Zaufanych Partnerów Administratora, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

Zaufani Partnerzy Sklepu Internetowego Sprzedającego to podmioty zewnętrzne których pliki cookies umieszczone są przez nich lub przez ich podwykonawców w Stronie Internetowej bestflow.pl. W przypadku pytań dotyczących listy Zaufanych Partnerów Sklepu Internetowego Sprzedającego Klient może skontaktować się z Administratorem pod adresem:  kontakt@bestflow.pl.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies podmiotów  zewnętrznych w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: demograficznych, ruchu, zainteresowań, identyfikatorów Google dla analizy ruchu i personalizowania reklam: Google Analytics 4, Google Signals,
 2. prezentowania reklam i remarketingu dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdWords,
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com; Instagram,
 4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego bestflow.pl, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube,
 5. komunikacji marketingowej za pośrednictwem: Shoper Connect.

 

1.3. Sklep Internetowy www.bestflow.pl i jego Zaufani Partnerzy wykorzystują następujące rodzaje plików:

 1. techniczne pliki cookies: są to pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Konta na stronie internetowej Sprzedającego i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z Sklepu Internetowego Sprzedającego;
 2. funkcjonalne pliki cookies: są to pliki, które umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji Sklepu Internetowego Sprzedającego. Umożliwiają one m.in. zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu Internetowego bestflow.pl. Mogą być one ustawione przez Administratora lub przez jego Zaufanych Partnerów, których usługi zostały dodane do Sklepu Internetowego bestflow.pl. Jeśli Klient nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
 3. marketingowe pliki cookies: są to pliki, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Klienta i są wykorzystywane m.in. w związku z kierowaniem do Klienta reklamy behawioralnej. Mogą one być wykorzystywane przez Administratora lub jego Zaufanych Partnerów do budowania profilu zainteresowań Klienta i wyświetlania odpowiednich reklam w Sklepie Internetowym Sprzedającego oraz na innych stronach. Jeśli Klient nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, będzie doświadczał mniej ukierunkowanych reklam.
 4. analityczne pliki cookies: są to pliki, które służą do badania i poprawy jakości świadczonych usług. Tego rodzaju pliki cookies zbierają informacje na temat sposobu w jaki Klienci korzystają z Sklepu Internetowego Sprzedającego. Umożliwiają na przykład zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możliwe jest mierzenie i poprawa wydajność Sklepu Internetowego bestflow.pl. Pomagają one także ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Sklepie Internetowym Sprzedającego. Jeśli Klient nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
 5. społecznościowe pliki cookies: to pliki umożliwiające integrację konta Klienta w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z Sklepem Internetowym Sprzedającego.

1.4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Sklepu Internetowego www.bestflow.pl i jego podstron, Klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

1.5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.bestflow.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając
z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się
z jego dostawcą.

1.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
w Sklepie Internetowym www.bestflow.pl.

1.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących ze Sprzedającym partnerów oraz reklamodawców.

1.8. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.bestflow.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

 

 1. Końcowe postanowienia

2.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę korzystającą ze strony internetowej bestflow.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl